Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla klientów rezerwujących i kupujących bilety on-line

Klauzula informacyjna dla klientów sklepu prowadzonego przez Filharmonię Opolską im. J. Elsnera w Opolu

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

Klauzula informacyjna i zgody dla uczestników konkursów, warsztatów realizowanych przez Filharmonię Opolską

Klauzula informacyjna dla artystów, przysyłających oferty koncertowe/współpracy

Klauzula informacyjna dla osób, składających skargi i wnioski

Klauzula informacyjna dla osób, których dane rejestrowane są w Rejestrze Korespondencji

Klauzula informacyjna dla podmiotów biorących udział w realizacji zamówień publicznych

Klauzula informacyjna dla osób pobierających i zdających klucze do pomieszczeń Filharmonii Opolskiej

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. Ustaw z 2018 r., poz. 1000) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………….. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla rekrutacji na ww. stanowisko

Ew.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 


 

Klauzula informacyjna dla pracowników    

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • Medycyna pracy
 • Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa PKZP – dot. członków)
 • Firmy ubezpieczeniowe (dot. osób posiadających polisy)
 • ZUS
 • Banki
 • Urzędy skarbowe
 • Komercyjny pakiet (np. karty sportowe – dot. pracowników posiadających powyższe)
 • Biura podróży, przewoźnicy (na potrzeby podróży służbowych)
 • Zewnętrzne usługi ochrony mienia (monitoring)
 • Zewnętrzne firmy informatyczne, hostingowe
 • Zewnętrzna kancelaria radców prawnych
 • Zewnętrzne firmy szkoleniowe (np. BHP)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania celów przetwarzania oraz do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 


 

Klauzula informacyjna dla klientów rezerwujących i kupujących bilety on-line

1). Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Filharmonia Opolska z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24. Kupujący ma prawo do skontaktowania się z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem: iod@filharmonia.opole.pl lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem: „inspektor ochrony danych”.

2). Dane osobowe kupujących przetwarzamy na podstawie:

– art. 6 ust.1 lit. a RODO, jeśli kupujący wyrazi nam odrębną zgodę (np. na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, tzw. Newsletter)

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli kupujący zawiera z nami umowę o realizację usługi np. zakupu biletów on-line lub rezerwuje miejsce na naszych wydarzeniach. Istnieje również możliwość oddzwonienia lub odpisania, jeśli Kupujący w związku z realizacją usługi udostępni nam swój numer telefonu, e-mail,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionych celach, np. przechowania danych po koncertach przez określony czas w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego wydarzenia.

3). Odbiorcami danych Kupującego mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych.

4). W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu) będą przechowywane w celu utrzymania kontaktu.

5). Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych.

6). W przypadku zakupów on-line dane będą przechowywane około 6 miesięcy od daty wydarzenia, w celu jego rozliczenia oraz w zakresie koniecznym wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej.

7).Kupujący ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

– prawo dostępu do swoich danych,

– prawo do sprostowania lub usunięcia,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo cofnięcia wyrażonej zgody.

Kupujący ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.

Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji usługi lub kontaktu.

Nie profilujemy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 Klauzula informacyjna dla klientów sklepu prowadzonego przez Filharmonię Opolską im. J. Elsnera w Opolu

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Filharmonia Opolska z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24. Kupujący ma prawo do skontaktowania się z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem: iod@filharmonia.opole.pl lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem: „inspektor ochrony danych”.
 2. Dane osobowe kupujących przetwarzamy na podstawie:
 3. 6 ust. 1 lit. b w celu utworzenia konta użytkownika, co jest niezbędne do świadczenia usług w sklepie internetowym,
 4. 6 ust.1 lit. a RODO, jeśli kupujący wyrazi nam odrębną zgodę (w celu np. przesyłania informacji drogą elektroniczną, tzw. Newsletter),
 5. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli kupujący zawiera z nami umowę o realizację usługi zakupu – w celu jej realizacji.. Istnieje również możliwość oddzwonienia lub odpisania, jeśli Kupujący w związku z realizacją usługi udostępni nam swój numer telefonu, e-mail,
 6. 6 ust. 1 lit. c RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego,
 7. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionych celach, np. przechowania przez określony czas w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego zakupów, a także obrony przed ew. roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 8. Odbiorcami danych Kupującego mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych, podwykonawcy – wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności hostingowych, serwisowych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, prawnych.
 9. W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu) będą przechowywane w celu utrzymania kontaktu.
 10. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych.
 11. W przypadku zakupów on-line dane będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakupu, w celu jego rozliczenia oraz w zakresie koniecznym wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej.
 12. Kupujący ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
 13. prawo dostępu do swoich danych,
 14. prawo do sprostowania lub usunięcia,
 15. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 16. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 17. prawo do przenoszenia danych,
 18. prawo cofnięcia wyrażonej zgody.
 19. Kupujący ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.
 20. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji usługi lub kontaktu.
 21. Nie profilujemy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Administratorem systemu monitoringu jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

3a) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora

4) zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni

5) Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych Konsorcjum EKOTRADE Sp. z o.o. – Lider, EKOTRADE OCHRONA Sp. z o.o. – Partner – w celu ochrony osób i mienia Administratora

6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


 

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wolontariatu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu przetwarzania oraz w ew. celach archiwalnych

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

 


 

Klauzula informacyjna i zgody dla uczestników konkursów, warsztatów realizowanych przez Filharmonię Opolską

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Warsztatach Gospel, które odbędą się w dn. …………. w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu przetwarzania oraz w ew. celach archiwalnych

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych w celu Pana/Pani uczestnictwa w w/w Warsztatach/konkursie jest równoważna z brakiem możliwości uczestnictwa w powyższym wydarzeniu.

 


 

Klauzula informacyjna dla artystów, przysyłających oferty koncertowe/współpracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb organizacji koncertów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do ustania celu przetwarzania

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne

 


 

Klauzula informacyjna dla osób, składających skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1).Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

3) Pani/Pana dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny) przetwarzane będą w celu  prowadzenia korespondencji oraz rejestracji skarg i wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. Z późn. zm.)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu przetwarzania oraz w ew. celach archiwalnych

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania powyższych danych skutkowała będzie brakiem możliwości kontaktu korespondencyjnego.

 


 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane rejestrowane są w Rejestrze Korespondencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1). Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

3) Pani/Pana dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny) przetwarzane będą w celu  prowadzenia korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. Z późn. zm.)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu przetwarzania oraz w ew. celach archiwalnych

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania powyższych danych skutkowała będzie brakiem możliwości kontaktu korespondencyjnego.

 


 

Klauzula informacyjna dla podmiotów biorących udział w realizacji zamówień publicznych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. posiada Pani/Pan:

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 


 

Klauzula informacyjna dla osób pobierających i zdających klucze do pomieszczeń Filharmonii Opolskiej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

3) Pani/Pana dane osobowe (tj. imię i nazwisko) przetwarzane będą w celu nadzoru nad obecnością osób na terenie Filharmonii Opolskiej, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu przetwarzania oraz w ew. celach archiwalnych

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania powyższych danych osobowych będzie równoznaczna z odmową wydania klucza do pomieszczeń znajdujących się na terenie Filharmonii Opolskiej.