REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2

Każdy uczestnik koncertu jest zobowiązany do:

1. zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie, na terenie Filharmonii oraz podczas koncertu. Obowiązek ten nie dotyczy:

– dzieci do 5 roku życia
– osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności

2. dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Filharmonii;

3. złożenia obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na koncert o stanie zdrowia, zgodnie ze wzorem oświadczenia będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu;

4. zachowania dystansu 1,5 metra od innych uczestników koncertu;

5. zajęcia miejsca na widowni zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie – Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami koncertu nie dotyczy:

– słuchacza, który uczestniczy w koncercie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
– słuchacza, który jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
– osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą uczestniczyć w koncertach.

Dopuszcza się możliwość odbywania koncertów bez przerw.

Dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury ciała.

Obsługa ma prawo odmówić wejścia na koncert osobie wykazującej objawy choroby.

Dopuszcza się możliwość zawieszenia działalności szatni. Wówczas odzież wierzchnią, a także parasole odpowiednio zabezpieczone (zalecamy wzięcie foliowego opakowania na mokry parasol), prosimy zabrać ze sobą na salę koncertową. Odzież wierzchnią prosimy odkładać na wolne miejsce obok miejsca wskazanego na bilecie.

Zakup biletu i uczestnictwo w koncercie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Bezpieczeństwa Filharmonii Opolskiej.

Osoby nie stosujące się do Regulaminu Bezpieczeństwa mogą zostać nie wpuszczone na koncert. W takim przypadku zwrot należności za bilet nie przysługuje.

Do pobrania: