ZASADY OGÓLNE

1. Filharmonia Opolska prosi o punktualne przychodzenie na koncerty. Spóźnionym melomanom nie gwarantujemy możliwości wejścia na koncert.
2. Osoby spóźnione zostaną wpuszczone na widownię dopiero podczas przerwy (jeżeli występuje w koncercie) lub w momencie wyznaczonym przez obsługę Filharmonii Opolskiej. Osoba spóźniona zobowiązuje się do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę Filharmonii Opolskiej.
3. Filharmonia Opolska ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie, której zachowanie lub wygląd może zakłócać innym słuchaczom odbiór koncertu. W takim wypadku zwrot należności za bilet nie przysługuje.
4. Podczas koncertów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych – Melomani mają obowiązek wyłączenia telefonów, jak również wyłączenia sygnałów dźwiękowych w innych urządzeniach elektronicznych.
5. W koncertach mogą brać udział osoby powyżej 5 roku życia. Zapis nie dotyczy Koncertów Rodzinnych i innych wydarzeń dedykowanych dzieciom.
6. Wykonywanie zdjęć, filmowanie lub dokonywanie nagrań dźwiękowych podczas koncertów jest zabronione.
7. Uczestnictwo w koncertach organizowanych przez Filharmonię Opolską jest jednoznaczne z udzieleniem zgody przez uczestnika koncertu na nieodpłatne utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku jego osoby podczas jego pobytu w miejscu koncertu organizowanego przez Filharmonię Opolską. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach Filharmonii Opolskiej dla celów promocyjnych, archiwalnych oraz informacyjnych. Brak zgody na publikację należy zgłosić przed koncertem do Działu Organizacji i Promocji Filharmonii Opolskiej.
8. Filharmonia Opolska zastrzega sobie prawo do zmiany programu i wykonawców, a także do zmiany daty koncertów oraz ich odwołania, w tym bez podania przyczyny.
9. Zwrot należności za zakupione, a niewykorzystane bilety, przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem.
10. Obowiązuje zakaz kopiowania i przerabiania oryginalnych biletów.
11. Kupujący bilet zobowiązany jest skontrolować bilet niezwłocznie po jego otrzymaniu w zakresie m.in.: zgodności daty, godziny, ilości oraz ceny. Reklamacje zgłaszane po odejściu od kasy nie będą uwzględniane.
12. Dzień przed koncertem osoby poruszające się na wózkach zobowiązane są do zgłoszenia pod nr tel. 774423286 w celu przygotowania windy dla osób niepełnosprawnych, oraz przybycia do Filharmonii Opolskiej co najmniej na 15 minut przed wydarzeniem.
13. Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym Filharmonii Opolskiej od ulicy Krakowskiej (prosimy o zgłoszenie się przed koncertem do pracownika Filharmonii Opolskiej, który przebywa w holu szatniowym).
14. Na terenie Filharmonii Opolskiej obowiązuje całkowity zakaz palenia (zakaz obejmuje także papierosy elektroniczne).
15. W sali koncertowej Filharmonii Opolskiej obowiązuje całkowity zakaz spożywania pokarmów i picia napojów.
16. Prosimy o pozostawienie w szatni kurtek, płaszczy oraz dużych rozmiarów toreb, plecaków, walizek, pudełek, itp.
17. Przed XII rzędem znajduje się barierka, która może ograniczać widoczność

BILETY

I. Sprzedaż biletów w kasie Filharmonii Opolskiej

1. Sprzedaż biletów na wszystkie koncerty prowadzi kasa biletowa Filharmonii Opolskiej, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole. Istnieje również możliwość zakupu biletów na portalu www.bilety.filharmonia.opole.pl
2. Sprzedaż biletów rozpoczyna się najpóźniej na dwa tygodnie przed datą koncertu.
3. Godziny otwarcia kasy dostępne są na stronie www.filharmonia.opole.pl

II. Rezerwacje biletów

1. Rezerwacje biletów prowadzi kasa biletowa Filharmonii Opolskiej w godzinach pracy podanych na stronie www.filharmonia.opole.pl pod numerem telefonu: 774423286.
2. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 3 dni od daty rezerwacji. Na 7 dni przed koncertem rezerwacje nie są przyjmowane.
3. Wszystkie zarezerwowane bilety, które nie zostaną wykupione w terminie, wracają do otwartej sprzedaży.
4. Kasa Filharmonii Opolskiej nie prowadzi rezerwacji biletów na koncerty w Klubie Muzycznym FO.

III. Zwrot biletów

1. W razie rezygnacji z uczestnictwa w koncercie bilety zakupione w kasie biletowej podlegają zwrotowi najpóźniej na 7 dni przed datą koncertu. Bilety zakupione później niż 7 dni przed datą koncertu nie podlegają zwrotowi.
2. Zwrot biletów zakupionych w kasie stacjonarnej możliwy tylko w kasie po okazaniu dowodu potwierdzającego zakup tzn. paragonu i biletu wstępu.
3. Zwrot biletów zakupionych online na stronie bilety.filharmonia.opole.pl nie jest możliwy.
4. Zwrot biletów zakupionych w ramach abonamentu nie jest możliwy.

IV. Odwołanie koncertu

1. W przypadku odwołania koncertu Filharmonia Opolska zwraca należność za bilet w ciągu 7 dni od daty koncertu na podstawie ważnego biletu i paragonu fiskalnego (lub innego dowodu zapłaty).
2. W przypadku zmiany programu lub/i wykonawców Filharmonia Opolska nie zwraca należności za bilet.
3. Zwrot należności za bilet zakupiony w Filharmonii Opolskiej realizuje kasa biletowa Filharmonii Opolskiej.
4. W przypadku zmiany terminu koncertu, wszystkie zakupione bilety utrzymują swoją ważność. Osobie, która nie wyraża woli uczestnictwa w koncercie w zmienionym terminie, Filharmonia Opolska zwraca pełną kwotę zakupu biletu w terminie do 3 dni od planowanej daty koncertu, na podstawie ważnego biletu i paragonu fiskalnego (lub innego dowodu zapłaty). Zwroty realizowane są w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.

V. Ceny biletów

1. Ceny biletów ustalana są indywidualnie dla każdego koncertu.
2. Ceny biletów na koncerty Filharmonii Opolskiej w trakcie trwania sezonu mogą ulec zmianie.
3. Formy płatności za bilety określa pkt. VI Regulaminu.
4. Do zakupu biletów ulgowych, jeżeli przy danym koncercie istnieje taka możliwość, uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu: młodzież szkolna, słuchacze dziennych szkół pomaturalnych i policealnych, studenci, emeryci, renciści, nauczyciele szkolnictwa muzycznego, osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Przed wejściem do sali koncertowej bileterzy mają prawo poprosić o okazanie dokumentu uprawniającego do zakupu biletu ulgowego.
5. Posiadacze Opolskiej Karty Rodziny i Opolskiej Karty Seniora uprawnieni są do zakupu biletów ulgowych na wybrane koncerty, w cenie wskazanej przy danym koncercie jako ulgowa. Przed wejściem do sali koncertowej bileterzy mają prawo poprosić o okazanie dokumentu uprawniającego do zakupu biletu ulgowego.
6. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą uczestniczyć w koncertach symfonicznych i kameralnych bez zakupu biletów.

VI. Formy płatności za bilety

1. Kasa biletowa przyjmuje płatności w formie gotówkowej lub kart płatniczych.
2. Zasady płatności kartą podarunkową Filharmonii Opolskiej opisane są w osobnym Regulaminie Karty Podarunkowej, przyjętym Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie wprowadzenie „Zasad korzystania z karty podarunkowej”. Regulamin Karty Podarunkowej
3. Na życzenie Melomana wystawiane są faktury VAT. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę fizyczną lub firmę, która zakupiła bilety po wcześniejszym wypełnieniu i złożeniu w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej (ew. przesłanie pocztą na adres Filharmonii Opolskiej) formularza zgłoszeniowego z poprawnymi danymi do faktury, dostępnego w kasie biletowej lub na stronie internetowej Filharmonii Opolskiej.

Filharmonia Opolska wystawia fakturę na podstawie formularza zgłoszeniowego w ciągu 7 dni od dnia sprzedaży. Faktury są do odbioru w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
4. W przypadku płatności przelewem za bilety, rezerwacja biletów musi być opłacona w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji, a potwierdzenie wpłaty za wykupione bilety wysłane w tym samym terminie na adres: kasa@filharmonia.opole.pl. Rezerwacja zostanie potwierdzona drogą e-mailową w ciągu 1 dnia od daty otrzymania potwierdzenia wpłaty. W przeciwnym wypadku rezerwacja biletów zostanie anulowana.
5. Przelewy prosimy dokonywać na konto Filharmonii Opolskiej o numerze:
34 1160 2202 0000 0006 0973 7536
Bank Millennium SA

VII KLAUZULA INFORMACYJNA – KONCERTY I IMPREZY ORGANIZOWANE W FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w koncertach oraz innych imprezach odbywających się w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu przetwarzania oraz w ew. celach archiwalnych;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych w celu Pani/Pana uczestnictwa w w/w koncertach i imprezach wiązać się może z brakiem możliwości uczestnictwa w nich.