Brak opisu obrazka
16 grudnia 2023, sobota | 19:00

Bilety:
I strefa – 100 zł
II strefa – 80 zł

Brak opisu obrazka
27 stycznia 2024, sobota | 19:00

Bilety:
I strefa – 60 zł
II strefa – 50 zł

Brak opisu obrazka
13 kwietnia 2024, sobota | 19:00

Bilety:
I strefa – 50 zł
II strefa – 40 zł

Brak opisu obrazka
11 maja 2024, sobota | 19:00

Bilety:
I strefa – 60 zł
II strefa – 50 zł

Brak opisu obrazka
8 czerwca 2024, sobota | 19:00

Bilety:
I strefa – 60 zł
II strefa – 50 zł